Bu programda 2 aşamalı bir destek mevcuttur. Ar-Ge, İnovasyon Destek Programı ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı.

a.       Ar-Ge, İnovasyon Destek Programı

Girişimciler ve KOBİ’ler faydalanabilir. Yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki Ar-Ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelere destek sağlanmaktır. İlk aşamada Ar-Ge İnovasyon programı ile Ar-Ge  çalışmaları için proje hazırlanır. Bu projede  Ar-Ge çalışmaları ve prototip üretimi desteklenir. Proje süresi maksimum  18 aydır. Diğer proje desteklerinden farklı olarak sadece yeni alınacak personele destek verilmektedir. Destek unsurları aşağıdaki tabloda  verilmiştir.

 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%)
Ar-Ge ve İnovasyon Programı    
İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği 30.000

(Teknopark içi)

24.000

(Teknopark Dışı)

75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.000 75*
Personel Gideri Desteği 150.000 75
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100
Proje Geliştirme   Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75
Eğitim Desteği 10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurtiçi – yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir.

Ar-Ge, İnovasyon Destek Programı proje ön değerlendirme, proje hazırlama, hazırlanmış projenin kuruma sunulmadan kontrollerinin yapılması, teknik ve mali rapor hazırlama, proje yönetimi, sonuç raporu hazırlama hizmetlerini yapmaktayız.

 

b. Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir. Endüstriyel Destek Programında prototipi geliştirilen ürünlerin seri üretimine geçilmesi için yapılacak harcamalar desteklenmektedir. Aşağıdaki şartlardan birini sağlayanlar bu destekten faydalanabilmektedir.

a.       Devlet destekli bir Ar-Ge projesini başarıyla tamamlayan KOBİ’ler

b.      Ar-Ge projesi sonucu incelemeli patent alan firmalar

c.       Doktora çalışması sonucunda ortaya çıkan projeler

d.      Ar-Ge ve İnnovasyon projesini tamamlayan kuruluşlar 1 yıl içerisinde

Proje süresi maksimum 18 aydır. Destek unsurları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Endüstriyel Uygulama Programı Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%)
Kira Desteği 18.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği 150.000 75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli) 500.000 75*
Personel Gideri Desteği 150.000 75

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir.

Endüstriyel Uygulama Destek Programı proje ön değerlendirme, proje hazırlama, hazırlanmış projenin kuruma sunulmadan kontrollerinin yapılması, teknik ve mali rapor hazırlama, proje yönetimi, sonuç raporu hazırlama hizmetlerini yapmaktayız.