AMAÇ: 4. sanayi devrimine hazırlık sürecinde imalattaki dijitalleşme düzeyinin arttırılması, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin üretim ve ihracattaki payının arttırılması, katma değerli ve ihracat odaklı üretim yapısına geçiş, mikro ölçekli imalatçı işletmelerin mühendislik ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütmelerinin sağlanması, enerji verimliliği, yeşil
üretim ve bilgi işlem altyapı iyileştirme temalarını içeren proje teklif çağrısı ile; imalat sanayiinde yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi

Başvuru Tarihi: 11 Eylül-20 Ekim 2017

HEDEF  SEKTÖR: İmalat Sanayinde Faaliyet Gösteren İşletmeler

ÖLÇEK: KOBİLER

BAŞVURU KOŞULLARI:    

 • Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmeler başvurabilir.
 • İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise; 2016 yılı verilerine göre
  net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3
  olmalıdır.
 • Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutması ve 2016 yılı Kurumlar
  ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.
 •  Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2016 yılı net satış hasılatını aşamaz.

PROJE KONULARI

 1. Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları
 2. Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması
 3. Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş
 4. İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım
 5. Mikro ölçekli işletmelerde tasarım – mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme
 6. Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi
 7. Enerji verimliliğinin arttırılması
 8. Yeşil üretime geçiş

DESTEKLER

KOBİGEL Projelerinde proje hazırlama ve süreç yönetimi hizmetleri vermekteyiz. Projeleriniz için bizimle temasa geçebilirsiniz.